Algemene voorwaarden

Retourbeleid-Retourneren

Heb je een beschadigd of verkeerd product ontvangen ? We willen je graag zo snel mogelijk helpen. Of indien je niet tevreden bent met het bestelde product mag je dit terugzenden.
Je hebt recht op een bedenktermijn van 14 dagen. Een reden van terugzending opgeven is niet verplicht.
Uitzonderingen op retourrecht :
• Voedingsmiddelen zoals thee, koffie, confiserie ed. kunnen niet teruggenomen worden, behalve in geval van gebrek.
• Alle artikelen waarvan de verpakking is geopend, kunnen niet worden teruggenomen.
• Ingewisselde of ingevulde vouchers en tegoedbonnen kunnen ook niet worden teruggenomen.
Neem zeker contact op met ons bij vragen of twijfels over de mogelijkheid van terugzenden.
Hoe?
Als je de goederen terugstuurt, moet dit samen met alle geleverde toebehoren. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor jouw rekening.
Van zodra wij de goederen hebben teruggekregen zorgen we voor een snelle terugbetaling.

Klachten

Heb je een klacht ? Dan kan je ons steeds bereiken via het contactformulier. We behandelen je klacht dan zo snel mogelijk en doen al het nodige om tot een oplossing te komen.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepalingen
Pajothee is de online webshop voor thee, koffie en aanverwante produkten gevestigd in de Bakkerstraat 2, 1570 Vollezele met ondernemingsnummer BE0748.241.568.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle relaties tussen Pajothee en elke persoon die surft op de site en één of meerdere producten die op deze site worden aangeboden bekijkt en/of aankoopt. Het plaatsen van een bestelling op de website leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Pajothee behoudt het recht om steeds en zonder vooropzeg deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op de website.

2. Begrippen
Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden en/of voor de begrippen op de site Pajothee wordt verstaan onder:
• De website van Pajothee waarop producten worden aangeboden en verkocht aan Klanten. Alle gekoppelde domeinnamen (.be, .nl,..) worden vermeld onder de naam Pajothee.
• Klant: Elke natuurlijke- of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website Pajothee. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.
• Bestelling: Het afsluiten van een verkoopovereenkomst tussen Pajothee en de Klant van de webshop Pajothee op aanvraag van de Klant.
• Productfiche: Alle informatie, omschrijvingen, teksten, foto’s, classificatiesystemen over producten die te koop worden aangeboden via Pajothee.
• Producten: Alle goederen te koop aangeboden door Pajothee webshop.
• Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via Pajothee.

3. Producten
Enkel producten vermelde produkten op de site Pajothee kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop.

4. Prijs
Alle prijzen aangegeven op de webshop zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle taksen, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
De totaalprijs in de bestelbevestiging is de definitieve prijs van de bestelde producten inclusief taksen, BTW, kosten voor hantering, kosten voor verpakking, kosten voor bewaring en kosten voor verzending van deze producten.
De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestellingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Pajothee behoudt het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.

5. Bestelling
Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.
Pajothee kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de Klant zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatie-adres inclusief) en die vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren kunnen veroorzaken.
De bestellingen worden rechtstreeks uitgevoerd op de site Pajothee. Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijzen en de productbeschrijvingen in. De registratiesystemen tijdens het bestelproces vormen een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.
Na ontvangst van de bestelling stuurt Pajothee een bevestiging naar de Klant om de aanvaarding van zijn bestelling te bevestigen naar het door hem meegedeelde e-mailadres. De verkoop is pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling werd verzonden.
Pajothee behoudt het recht om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil zou bestaan met betrekking tot de betaling van de lopende of een eerdere bestelling of met betrekking tot het ongepast of verboden gebruik van de bestelde producten.
Verder behoudt Pajothee het recht om bestellingen te weigeren zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen wanneer problemen worden vastgesteld met de werking van de site, met inbegrip van pogingen tot fraude of het omzeilen van de ingevoerde veiligheidsprotocollen.

6. Validatie
De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. De Klant erkent dat de gegevens geregistreerd door Pajothee het bewijs vormen van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

7. Beschikbaarheid
Ons productaanbod en onze prijzen gelden zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.
Indien een product tijdelijk onbeschikbaar is na het plaatsen van de bestelling informeert Pajothee de Klant over de leveringstermijn via e-mail. Indien de Klant niet tevreden is met de termijn, kan hij ervoor kiezen zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

8. Betaling
De bestelling moet contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden op het moment dat de bestelling geplaatst wordt.
De betaling wordt uitgevoerd door de firma Mollie.
De bestelling die door de Klant werd gevalideerd wordt pas als effectief beschouwd wanneer het centrum voor veilige betalingen en de firma Mollie hun akkoord hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie.
De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor Mollie de verantwoordelijke is. Mollie verzekert zowel het beveiligen van de betalingen als de bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betaalmiddelen en tegen eventuele betwistingen van de betaling van de prijs van een bestelling. Deze automatische gegevensverwerking is bedoeld om fraude met bankkaarten te bestrijden. Mollie en Pajothee zijn de gegevensontvangers in verband met de bestelling. Het niet doorsturen van gegevens in verband met de bestelling door de Klant verhindert de realisatie en analyse van zijn/haar transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart kunnen de gegevens in verband met de bestelling die bij deze onbetaalde transactie behoren, het voorwerp uitmaken van een inschrijving in een betalingsincidentbestand gehanteerd door Mollie. Een onregelmatige verklaring of een afwijking kan ook een specifieke verwerking krijgen.

9. Levering
Na bevestiging van de levering en aanvaarding van de betaling van de transactie door Mollie worden de producten verzonden door Pajothee naar het leveringsadres door de Klant aangegeven tijdens het bestelproces. De Klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop. Alvorens een product te gebruiken, moet de Klant kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden die staan op de verpakking.
Alle details betreffende de leveringen (naam van de transporteur, tarieven en termijnen) zijn te consulteren op de FAQ-pagina van de site. De aangegeven termijnen worden louter ter indicatie gegeven. Ze stemmen overeen met de gebruikelijke termijnen voor verwerking en levering. Pajothee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een laattijdige verzending.
In geval van een bestelling van artikelen die op verschillende data leverbaar zijn, afhankelijk van hun beschikbaarheid, wordt de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste termijn. Pajothee behoudt echter de mogelijkheid om de levering onder te verdelen. De deelname in de verwerkings- en verzendkosten zal slechts voor één verzending gefactureerd worden. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.
Door het plaatsen van een bestelling, engageert de Klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de Pajothee kan in dat opzicht niet spelen.
Pajothee kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten begaan door de Klant in het leveringsadres en de vertraging in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.
In geval een fout in het leveringsadres waardoor levering niet mogelijk is, moet de Klant een nieuwe levering afspreken met de transporteur. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de Klant.
Indien een pakje niet in ontvangst wordt genomen ondanks verschillende bezoeken van de transporteur wordt het teruggestuurd naar Pajothee. De bestemmeling ontvangt dan een e-mail. Een bijkomende levering kan gevraagd worden door de Klant die instaat voor de kosten ervan (zelfs indien de eerste verzending gratis was).
Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en controleren of de geleverde producten overeenstemmen met de geplaatste bestelling. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk het noodzakelijke voorbehoud formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.
Pajothee wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de verlenging van de leveringstermijnen door de transporteur, onder meer in geval van verlies van producten of staking. In dat geval zal geen terugbetaling of schadevergoeding betaald kunnen worden.

10. Teruggave en herroeping
Conform de geldende wetgeving "Boek IV van het wetboek economisch recht 2014" heeft de Klant het recht om Pajothee mee te delen dat hij van zijn aankoop wil afzien (met uitzondering van voedingsmiddelen zoals thee, koffie, confiserie ed. ), zonder bijkomende kosten en zonder opgave van redenen binnen een maximale termijn van 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag na de dag van levering ervan. De kosten van terugsturing zijn dan voor rekening van de Klant.
De producten moeten dan op kosten van de Klant samen met alle eventuele accessoires en gebruiksaanwijzingen, in aanwezigheid van de leveringsbon teruggestuurd worden op het volgende adres: Pajothee, Bakkerstraat 2,B-1570 Vollezele). Door de Klant geopende, beschadigde of bevuilde producten worden nooit terugbetaald of omgeruild.
Indien de producten onder de voornoemde voorwaarden, omstandigheden en termijnen worden teruggestuurd, verbindt Pajothee zich ertoe om zonder kosten voor de Klant de sommen betaald door de Klant terug te betalen. Bij onrechtmatige terugzending behoudt Pajothee het recht om de terugbetaling te weigeren.
Indien de initiële leveringskosten gedragen werden door Pajothee (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie), worden deze kosten in mindering gebracht van het bedrag dat aan de Klant wordt terugbetaald. De terugbetaling gebeurt binnen maximum 1 maand na de ontvangst van de goederen door Pajothee.
Vooraleer een bestelling terug te sturen is het noodzakelijk de helpdesk te contacteren, met vermelding van het bestelnummer, om een retournummer te ontvangen.

11. Aansprakelijkheid en garantie
De informatie op de site is in bedoeld als richtlijn en kunnen in geen geval, en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de verhandelde producten.
De informatie die gepubliceerd is op de website en in de productfiches worden louter ter informatie gegeven. In elk geval zal de eventuele aansprakelijkheid van Pajothee uitsluitend gelimiteerd zijn tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.
Pajothee heeft alle nodige stappen ondernomen om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie en de correcte voorstelling van de producten op deze site, waardoor Pajothee niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten, weglatingen of voor resultaten die verkregen kunnen worden door een slecht gebruik van de site.
De foto’s van producten op de site worden louter ter informatie gegeven. Een wijziging van de inhoud of verpakking van een product kan in geen geval worden ingeroepen in geval van afwijking ten opzichte van de foto beschikbaar op de site.
De aansprakelijkheid van Pajothee kan evenmin worden ingeroepen bij eventuele wijzigingen van het product afkomstig van de fabrikanten.
In geen enkel geval kan Pajothee verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De Klant blijft exclusief aansprakelijk voor de gegevens die hij meedeelt via de formulieren die hij invult op het moment van de bestelling.

12. Gebruik en inhoud van de website
Pajothee heeft louter een middelenverplichting betreffende de toegang tot en de navigatie op de site, de processen voor bestelling en levering evenals de kwaliteit van de beschikbare informatie.
De site Pajothee en de inhoud ervan worden “in de bestaande toestand” geleverd, zonder enige garantie. De verantwoordelijkheid van Pajothee kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die eigen zijn aan het gebruik van het internet of van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur gebruikt door de gebruiker, onder meer een bug, een computervirus in eender welke vorm, een verbreking van de dienstverlening om eender welke reden of elk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt erkend.
De links naar andere sites die aanwezig zijn op deze site, gelden louter ter informatie. Pajothee kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites noch voor de praktijken van hun eigenaars of beheerders, noch voor de inhoud van de externe sites die een link bevatten naar de site Pajothee.

13. Persoonsgegevens en privacy
Het verzamelen van persoonsgegevens voor de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is onontbeerlijk voor de verwerking en de verzending van de bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
Pajothee respecteert de van kracht zijnde wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens die voorziet dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt de instemming moet hebben van de betrokken persoon, dat de gegevens exact moeten zijn en dat ze met een duidelijk, precies en wettelijk doel moeten worden opgevraagd.
Conform de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van de Klanten aangegeven bij de Privacycommissie. De Klant heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die hem betreffen. Hij kan dat recht uitoefenen bij Pajothee.
Pajothee verbind zich ertoe de gegevens van zijn Klanten nooit aan derden mee te delen.
Conform de wettelijke bepalingen melden wij het gebruik van cookies op deze site. Een “cookie” is een klein gegevensbestandje dat automatisch wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker wanneer hij deze site bezoekt. Dankzij de cookie kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren.

14. Intellectuele eigendom
Alle teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, productfiches en bij uitbreiding de hele site Pajothee wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pajothee.

15. Toepasselijk recht - Geschillen
De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Alle contractuele of andere relaties tussen Pajothee en de Klant zijn onderworpen aan de Belgische wet.
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de Klant en Pajothee zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.
Elke vraag over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze Algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, ongeacht de plaats waar de producten worden geleverd of waar de Klant gedomicilieerd is. Dat geldt voor alle types procedures.

Afdrukken